elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 22.06.2024
Jesteś tutaj:

O Przedszkolu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr  Ilona Grolik

 

STATUS PRAWNY:

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego  Miasta i Gminy Zdzieszowice.

 

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA:

Placówka nosi nazwę: Publiczne Przedszkole Nr 5 „ Tęczowa Piątka”.
Jest placówką wychowania przedszkolnego zorganizowaną na podstawie
zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy w Zdzieszowicach .

Przedszkole posiada numer statystyczny Regon : 580 530 524

oraz numer identyfikacji podatkowej  NIP : 749 17 83 505 .

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

Przedszkole działa na podstawie przepisów:

 • USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) ogłoszonej dnia 22 maja 2020 r.  obowiązującej od dnia 1 września 2017 r.  i jej przepisów wykonawczych
 • Statutu Przedszkola – regulującego funkcjonowanie placówki

 

Przedszkole posiada nazwę oraz logo.

Publiczne Przedszkole Nr 5 „ Tęczowa Piątka” w Zdzieszowicach jest placówką publiczną ogólnodostępną:

 • prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach zlokalizowane jest obok osiedla "Akacjowa" przy ulicy Zielonej 19.

Od 01 czerwca 2017 r. nasze przedszkole nazywa się "TĘCZOWA PIATKA".

W tym dniu odbyła się uroczystość nadania imienia naszej placówce, połączona z Festynem Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Po części oficjalnej i odsłonięciu tablicy z logo przedszkola nastąpił Festiwal zabawy na podwórku przedszkolnym z licznymi atrakcjami dla dzieci.

Budynek przedszkola jest typowy dla placówek utworzonych w latach 70 - tych.

Na parterze znajduje się:

 • kancelaria dyrektora przedszkola i wicedyrektora
 • szatnia dla dzieci, szatnia  personelu
 • hol przedszkolny z basenem z piłkami
 • oraz dwie sale zabaw dla dzieci młodszych: 3 i 4 - letnich.
 • biblioteczka
 • zmywalnia

Na pierwszym piętrze mieszczą się:

 • dwie sale dla dzieci starszych: 5 i 6 - letnich,
 • sala gimnastyczna ze sprzętem i urządzeniami do zabaw i ćwiczeń ruchowych 
 • sala logopedyczna i językowa
 • hol z Dywanem interaktywnym dostępnym dla wszystkich dzieci
 • pomieszczenia kuchenne.

Przedszkole posiada ogród z placem zabaw, który  wyposażony jest w drewniane, ekologiczne urządzenia ogrodowe, piaskownice, ścianke wspinaczkową i altankę do zajęć dydaktycznych na powietrzu.

Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Zdzieszowicach, a nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest placówką publiczną i prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy się na potrzeby i możliwości dziecka.

Pracujemy według najnowszych koncepcji pedagogicznych propagujących twórczą i aktywną postawę dzieci.

W przedszkolu prowadzone są:

 • nieodpłatnie zajęcia logopedyczne,
 •  zajęcia z języka angielskiego,
 • jak również zajęcia z języka niemieckiego ( jako języka mniejszości narodowej).
 • zajęcia rytmiczno - taneczne
 • religia ( dla dzieci 6 - letnich )


Dzieci uczestniczą w konkursach i olimpiadach organizowanych dla przedszkolaków na terenie gminy. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami oraz innymi placówkami przedszkolnymi z gminy Zdzieszowice, a także przedszkolami zaprzyjaźnionymi. Współpracujemy też z lokalnymi instytucjami odwiedzając je, zapraszając ich przedstawicieli do przedszkola na spotkania z dziećmi i uroczystości.

 

Są to takie instytucje jak: Komisariat Policji, Straż pożarna, Ratownictwo medyczne, MGOKiS w Zdzieszowicach, Szkoły podstawowe i Zespół Szkół , Domy Dziennego Pobytu "Stokrotka" i "Jarzębinka", Urząd pocztowy, zakłady usługowe i sklepy. Organizujemy liczne uroczystości dla dzieci i rodziców według harmonogramu uroczystości przedszkolnych planowanych corocznie.

 

Przedszkole dba o rozwój kulturalny dzieci - organizujemy wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Opolu oraz wyjścia do kina na ciekawe seanse filmowe dla dzieci oraz spektakle teatralno - muzyczne.  Zapraszamy też grupy teatralne i artystyczne do przedszkola umożliwiając dzieciom jeszcze bliższy kontakt ze sztuką teatralną, pokazami iluzjonistycznymi, koncertami muzycznymi. Poznanie pracy przedszkola "od podszewki " sprzyja dostrzeżeniu troski pracowników przedszkola o wychowanków i ułatwia możliwość wspólnego działania na rzecz dziecka.

 

Nauczyciele wychowawcy prowadzący zajęcia i opiekujący się grupami posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Nieustannie też udoskanalają swoją wiedzę i umiejętnści uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Dzięki temu tworzą swoje własne programy, projekty edukacyjne i prowadzą zajęcia dodatkowe.

 

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Zdzieszowicach zasługuje na miano przedszkola rodzinnego, gdyż idea współpracy z rodzicami jest tu realizowana na wysokim poziomie, przynosząc liczne korzyści nauczycielom, rodzicom, a szczególnie dzieciom. Rodzice chętnie uczstniczą w życiu przedszkola, współorganizują uroczystości, pomagają w przygotowaniach dzieci do konkursów i przeglądów, biorą udział w konkursach wewnętrznych typu rodzic - dziecko, przygotowują fanty na kiermasze świąteczne, pomagają w zdobyciu dodatkowych środków na rzecz dzieci i przedszkola.



Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 5:30 do 16:00

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
Oparta na programie ogólnopolskim
„Optymistyczne przedszkole”
Autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot

 


W naszym przedszkolu od kilku lat realizowana jest koncepcja pracy przedszkola oparta na ogólnopolskim programie:

„Optymistyczne Przedszkole”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Szczególnym elementem koncepcji pracy przedszkola opartej na wymienionym programie jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, na podstawie teorii Howarda Gardnera (psychologa Harvard University). W literaturze psychologicznej pojęcie „inteligencji” najczęściej definiowane jest jako zdolność rozumienia, kojarzenia, bystrość w znajdowaniu rozwiązań określonych problemów. Tymczasem Howard Gardner w 1984 r. zaprzeczył, jakoby istniała jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, że określa się go „człowiekiem inteligentnym”. Na podstawie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowieka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy na świat.

 

Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska, w jakim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji. Zatem od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie ujawnią.

 


Howard Gardner ogłosił teorię 8 typów inteligencji, których ośrodki są zlokalizowane w różnych częściach naszego mózgu: inteligencję werbalną (językową), logiczno matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną (ruchową), przyrodniczą, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (osobistą).


Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o kilku zasadach.
1.Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.
2.Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.
3.Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać.

Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnorodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci.

 

Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 5 "TĘCZOWA PIĄTKA" w Zdzieszowicach.

Cele koncepcji pracy przedszkola:

 • Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, …).
 • Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 • Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole pod względem emocjonalnym i dydaktycznym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.
 • Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wychowujemy przyszłych optymistów.
 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji)
 • Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej,  poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 • Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne i na diecie.
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 • Optymistycznie patrzące na świat.
 • Ufne w stosunku do nauczycieli i personelu wspomagającego,
 • Zaradne,  dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
 • Wesołe, radosne
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe.
 • Kulturalne i tolerancyjne.
 • Świadome rożnych zagrożeń.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z rożnych regionów naszego kraju.
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 5 " TĘCZOWA PIĄTKA" w Zdzieszowicach
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: ILONA GROLIK
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2021
Liczba wyświetleń: 582
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.01.2021
16:49:22
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
14.01.2021
16:49:07
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
14.01.2021
16:48:50
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
14.01.2021
16:48:38
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
14.01.2021
16:47:59
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
14.01.2021
16:47:24
edycja
ILONA GROLIK
O Przedszkolu
13.01.2021
08:27:57
edycja
ILONA GROLIK
O Żłobku
13.01.2021
08:27:47
edycja
ILONA GROLIK
O żłobku
13.01.2021
08:27:36
dodanie
ILONA GROLIK
O żłobku